https://mac.proz.com/about/overview/kudoz/

KudoZ™ мрежа за помош при преведување


KudoZ™ им овозможува на корисниците на ProZ.com начин да си нудат едни на други, и на гостите, бесплатна помош при преведувањето тешки термини.


Имате тешкотии при преведувањето тежок термин? Поставете KudoZ прашање

За помош при преведувањето на термин или краток израз, поставете KudoZ прашање и наведете го контекстот, бараниот јазик цел и други податоци по избор. Откако ќе го поставите прашањето, корисниците на ProZ.com ќе предложат преводни еквиваленти со објаснувања, а понекогаш и референци.

Чекајте за одговори, изберете го најкорисниот одговор

За помош при преведувањето на термин или краток израз, поставете KudoZ прашање и наведете го контекстот, бараниот јазик цел и други податоци по избор. Откако ќе го поставите прашањето, корисниците на ProZ.com ќе предложат преводни еквиваленти со објаснувања, а понекогаш и референци.

Прашањето и избраниот одговор се архивираат

Прашањето и предложениот преводен еквивалент се зачувуваат и од тој момент натаму му се достапни на секој друг.


Преглед на веб-страницата

Брз поглед кон можностите достапни на ProZ.com